Genel Satış, Teslim ve Ödeme Hüküm ve Koşulları:

rebotherm GmbH

Silberburgstraße 126

70176 Stuttgart

1. genel bi̇lgi̇ler
– Aşağıdaki hüküm ve koşullar, yan hizmetler de dahil olmak üzere teslimatlarımız ve hizmetlerimiz için geçerlidir.

– Yazılı olarak kabul etmediğimiz sürece müşterinin genel satın alma hüküm ve koşulları hariçtir.

– Tekliflerimiz değişikliğe tabidir. Ancak, teslimat sözleşmeleri ve teminat sözleşmeleri de dahil olmak üzere diğer tüm sözleşmeler, ortaklarımızın beyanları gibi, yalnızca yazılı onayımızla yasal olarak bağlayıcı hale gelir.

– Bir sipariş yalnızca yazılı sipariş onayımızla veya malların teslim edilmesiyle kabul edilmiş sayılacaktır.

– Teslimat kaleminin özellikleri, yalnızca garantiyi yazılı olarak açıkça beyan ettiğimiz ölçüde garanti edilmiş sayılacaktır.

– Veri işleme yoluyla oluşturulan ticari posta, imza olmasa bile yasal olarak bağlayıcıdır.

– Müşterilerimizin (alıcıların) tüm kişisel verilerini Federal Veri Koruma Yasası hükümlerine uygun olarak yalnızca ticari amaçlarla işlediğimizi ve ilettiğimizi beyan ederiz.

2. Ödüller
– Fiyatlarımız ambalaj hariç ve geçerli yasal oranda KDV hariçtir. Üreticinin fabrika çıkışına veya dağıtım merkezine başvururlar.
– Teyit edilen fiyatlar yalnızca teyit edilen miktarların kabul edilmesi halinde geçerli olacaktır.

– Teslimat süresi 3 aydan uzun olan ürünlerde, teslimat tarihinden önce fiyat bazında bir değişiklik olması halinde fiyatları %10’a kadar ayarlama hakkımız saklıdır. Daha yüksek oranlar için yeni bir fiyat anlaşması yapılması gerekmektedir. Anlaşmaya varılamazsa, yazılı bildirimle sözleşmeden çekilme hakkına sahibiz.

– Herhangi bir fiyatın kararlaştırılmadığı siparişler için teslimat gününde geçerli olan fiyatlar geçerli olacaktır.
– Aksi kararlaştırılmadıkça, kısmi teslimatlar ayrıca faturalandırılacaktır.

3. Ödeme koşulları
– Güncel ödeme koşulları güncel fiyat ve sipariş listesinde veya güncel teklifte bulunabilir.
– Planlama ve müşteri hizmetleri faturaları 14 gün içinde net olarak ödenir.

– Kambiyo senetleri kabul edilmemektedir. Çekler yalnızca ödeme hesabına ve münferit durumlarda kabulümüze tabi olarak kabul edilir. Çekle ödeme ile ilgili tüm masraflar müşteri tarafından karşılanacak ve derhal ödenecektir.

– Tüm ödemeler, müşterinin diğer tasarruflarına bakılmaksızın, her zaman önce faiz ve masraflara, ardından da en eski alacaklarımıza yansıtılacaktır.
– Ödemenin gecikmesi durumunda, olağan banka kredi faiz oranı artı komisyon ve masraflar üzerinden gecikme faizi tahsil edeceğiz.

– Ödemede temerrüde düşülmesi, çeklerin karşılıksız çıkması, ödemenin askıya alınması, borç tasfiyesi işlemlerinin başlatılması, ödeme koşullarına uyulmaması ve müşterinin kredibilitesini düşürebilecek durumların ortaya çıkması halinde, tüm alacaklarımız – erteleme durumu da dahil olmak üzere – derhal muaccel hale gelecektir. Buna ek olarak, ödenmemiş teslimatları yalnızca %100 peşin ödeme karşılığında gerçekleştirme, bir ek süre belirledikten sonra sözleşmeden çekilme veya yerine getirilmemesi durumunda tazminat talep etme hakkına sahibiz.

– Müşteri sadece ihtilafsız olan ya da kesin hükümle tanınmış olan alacaklarını mahsup edebilir. Müşterinin bize karşı bir alacağı varsa (örneğin bir karşı işlemden kaynaklanan), alacaklarımızı onun alacaklarına mahsup etme hakkına sahibiz. Karşılıklı alacakların farklı zamanlarda muaccel olması durumunda, uzlaşma için valör tarihi kullanılır. Cari ödeme işlemleri söz konusu olduğunda, yetkilendirmemiz bakiyeyi ifade eder.

4. Mülkiyetin saklı tutulması
– Teslim edilen mallar, tam ödeme yapılana kadar (rezerve mallar), tüccarlarla yapılan yasal işlemlerde, müşteri ile olan iş ilişkisinden kaynaklanan mevcut ve gelecekteki tüm alacaklarımız ödenene kadar mülkiyetimizde kalır.
– Tarafımızdan tedarik edilen ve hala bizim mülkiyetimizde olan malların elleçlenmesi ve işlenmesi, sonuç olarak bizim için herhangi bir yükümlülük doğmaksızın her zaman bizim adımıza gerçekleştirilecektir. Tarafımızca teslim edilen malların başka kalemlerle karıştırılması veya birleştirilmesi halinde, müşteri, saklı mallarımızın fatura değeri ile kullanılan diğer malların fatura değeri oranında ortaya çıkan kalemin (ortak) mülkiyetini bize devredecektir.

– Alıcı, rezerve edilen malları yalnızca olağan iş akışı içinde satma yetkisine sahiptir. Teminat yoluyla rehin veya mülkiyet devrine izin verilmez. Müşteri, işbu belge ile, mülkiyetin muhafazasına tabi malların satışından kaynaklanan ve iş ve hizmet sözleşmeleri ile tedarik sözleşmeleri çerçevesinde de müşteriye veya üçüncü şahıslara karşı kendisine tahakkuk eden mülkiyetin muhafazasına tabi malların fatura değeri tutarındaki tüm taleplerini bize devretmektedir. İptale tabi olmak kaydıyla, müşteri önceden tahsis edilen alacakları tahsil etme yetkisine sahiptir. Temlik edilen alacakları yeniden satma ve tahsil etme hakkı, ödemelerin askıya alınması, iflas davası başvurusu veya açılması, adli veya mahkeme dışı konkordato davası açılması durumunda düşecektir. Müşteri, müşterisinin bize devretmek için saklı tuttuğu her türlü onayı gerekli biçimde almasını sağlamakla yükümlüdür.

– Müşteri, rezerve edilen mallara üçüncü şahıslar tarafından yapılan her türlü el koyma ve diğer müdahaleleri derhal bize bildirmelidir.
– Tüketici Kredisi Yasası geçerli olmadığı sürece, ödemenin yapılmaması durumunda, sözleşmeyi iptal etmeden veya § 326 BGB uyarınca bir ek süre belirlemeden, malların teslim edilmesini talep etme hakkına sahibiz.
– Bizim için mevcut olan teminatın değerinin toplam alacağımızı %20’den fazla aşması halinde, müşterinin talebi üzerine kendi seçtiğimiz teminatları yeniden devretmek veya serbest bırakmakla yükümlü olacağız.

– Gelecekte doğacak olanlar da dahil olmak üzere iş ilişkisinden kaynaklanan tüm taleplerimizi güvence altına almak için müşteri, mülkiyetin muhafazasına tabi malların yeniden satışından ve diğer kullanımlarından (örneğin birleştirme, işleme, binalara kurulum) kaynaklanan yan haklarla birlikte tüm talepleri (cari hesaplardan gelenler de dahil olmak üzere) bize devreder.

5. Teslimat ve performans
– Teslimat, kullanım yerine hava koşullarından bağımsız olarak geçilebilir yollarda kamyonla ulaşılabilmesi koşuluyla, müşteri hesabına depodan veya üreticinin iş yerinden, ileriye doğru taşıma ile kullanım yerine yapılacaktır.
– Sevkiyat rotası, nakliye ve paketleme veya diğer koruma önlemleri bizim takdirimize bağlıdır. Her durumda nakliye riski müşteriye aittir. Teslimatları müşteri adına ve hesabına sigorta ettirme yetkisine sahibiz, ancak buna mecbur değiliz.
– Herhangi bir hasar veya kayıp, malların müşteri tarafından teslim alınmasının hemen ardından taşıyıcı tarafından sevk irsaliyesi üzerinde belgelendirilmeli ve talepler ileri sürülmelidir.

6. Teslimat süresi
– Teslimat süreleri yalnızca yaklaşık değerlerdir. Teslim süreleri, sipariş onayımızın tarihinden itibaren geçerlidir, ancak müşteri sözleşmenin uygun şekilde yerine getirilmesi için gereklilikleri netleştirmeden önce değil. Kısmi teslimatlara ve erken teslimatlara izin verilir.
– Müşteri işbirliği yapma yükümlülüğünü ihlal ederse (örneğin malları kabul etmeyi reddederek veya zamanında iptal etmeyerek), makul bir süre belirledikten sonra gerekli önlemleri kendimiz alma ve malları teslim etme veya sözleşmenin yerine getirilmeyen kısmından çekilme veya tazminat talep etme hakkına sahibiz.
– Mallar kararlaştırıldığı şekilde tam olarak kabul edilmezse, bunları saklama veya gönderme hakkına sahip olacağız. Bu durumda mallar kabul edilmiş sayılır.
– Mücbir sebepler teslimat süresini uygun şekilde uzatacaktır. Bu durumda, sözleşmeden çekilme hakkına da sahibiz. Grevler, lokavtlar, operasyonel kesintiler veya diğer öngörülemeyen olaylar mücbir sebeplerle aynı önceliğe sahip olacaktır. Bu durum, yukarıda belirtilen koşulların gecikme sırasında veya alt yüklenicilerimizden birinde meydana gelmesi halinde de geçerli olacaktır. Bu olayların müşterinin tesislerinde meydana gelmesi halinde, müşterinin teslim alma yükümlülüğü için de aynı yasal sonuçlar geçerli olacaktır.
– Teslimatta bir gecikme olması durumunda, müşteri, makul özeni göstermemize rağmen önleyemediğimiz olağanüstü olayların meydana gelmesi halinde – üst tedarikçide meydana gelseler bile – sipariş edilen malların tamamlanması veya teslimatı üzerinde önemli bir etkiye sahip oldukları sürece bize en az 4 haftalık makul bir ek süre tanıyacaktır. Bu, özellikle ham ve yardımcı malzemelerin veya parçaların teslimatındaki gecikmeleri içerir.
– Teslimatın geciktiği tüm durumlarda, hem teslimatın gecikmesi nedeniyle müşterinin tazminat talepleri hem de teslimat yerine tazminat talepleri, bize tanınan herhangi bir ek sürenin sona ermesinden sonra bile, yalnızca kasıt veya ağır ihmal durumunda kabul edilebilir.

7. kurtuluş
– Bir teslimattan elde edilen malzemenin iadesi hariçtir. Diğer düzenlemeler yazılı onayımızı gerektirmektedir.
8. Sorumluluk
– Her türlü hasar talebi (örneğin gecikme, ifa imkansızlığı, kusurlu sözleşme ihlali, culpa in contrahendo ve yetkisiz eylem nedeniyle), hasar tarafımızdan kasıtlı olarak veya ağır ihmal nedeniyle meydana gelmedikçe, garanti alanı dışında bırakılır. Sorumluluğun hariç tutulması, vekillerimiz için de aynı ölçüde geçerli olacaktır.
Sorumlu olmamız halinde, sorumluluğumuz sözleşmenin akdedildiği tarihte öngörülebilir olan zararla sınırlıdır.
– Sorumluluğun hariç tutulması ve sınırlandırılması, özel olarak kullanılan ürünlerde maddi hasar ve kişisel yaralanma için Ürün Sorumluluğu Yasası kapsamında sorumlu olduğumuz durumlarda geçerli olmayacaktır.

9. Garanti
– Aksi kararlaştırılmadıkça, tarafımızdan teslim edilen mallar için üretici tarafından belirtilen garantiyi sağlıyoruz. Ürünler için 25 yıla kadar uzanır ve sistemin tarafımızca veya görevlendirdiğimiz üçüncü taraflarca teslim edilmesinden veya devreye alınmasından sonra başlar.
– Garanti edilen özellikleri ve kusurlardan arınmışlığı, ilgili teknik duruma uygun olarak garanti ediyoruz. Tasarım ve/veya uygulamada malları iyileştirmeye ve/veya daha da geliştirmeye hizmet eden değişiklikler yapmamız halinde kusur bildiriminde bulunma hakkımız saklıdır ve bu hakka sahip olmayacağız.
– Tarafımızdan tedarik edilen ürünler için, kendi takdirimize bağlı olarak ve ücretsiz olarak, malzeme açısından açıkça kusurlu olan veya hatalı işçilik nedeniyle kusurlu olan tüm parçaları onararak veya değiştirerek garanti veriyoruz. Dolaylı hasar, yerine getirmeme ve gecikme sorumluluğunun yanı sıra iptal, indirim, tazminat (örn. kurulum ve nakliye masrafları, seyahat masrafları) veya sözleşmeden cayma gibi diğer talepler hariç tutulmuştur.
– Garanti kapsamında tedarik edilen yedek parçalar veya gerçekleştirilen onarımlar için garanti, orijinal teslimat kalemiyle aynı ölçüde sağlanacaktır. Ancak, süre orijinal teslimat kaleminin garanti süresi ile sınırlıdır. Şikayetlerle ilgili müzakereler, şikayetin zamanında ve yeterince yapılmadığı savunmasından feragat etmemize yol açmaz. Kusurlar sadece tarafımızdan veya tarafımızdan yetkilendirilmiş kişiler tarafından tespit edilebilir.
– Müşterinin talebi üzerine tarafımızdan sağlanan planlama hizmetlerine ilişkin sorumluluğu, yalnızca hatalı olduğu kanıtlanmış planlama hizmetlerimizi düzelttiğimiz veya kendi takdirimize bağlı olarak yenilerini sağladığımız ölçüde kabul edeceğiz. Kasıt veya ağır ihmal nedeniyle herhangi bir zarar meydana gelmemişse, planlama hizmetlerimiz için başka herhangi bir sorumluluk kabul edilmez.
– Kusurlar, bulunmalarından en geç 2 hafta sonra derhal bize yazılı olarak bildirilmelidir. Teslim edilen üründe değerini düşürmeyen veya kullanıma uygunluğunu çok az düşüren kusurlar varsa veya garanti edilen bir özellikten yoksunsa, kusuru makul bir süre içinde ücretsiz olarak onaracağız veya yenisini teslim ederek gidereceğiz. Müşteri bize bunu yapmamız için zaman ve fırsat vermelidir. Açık iznimiz olmadan kusurlu üründe değişiklik veya onarım yapılırsa, kusurlar için sorumluluktan kurtuluruz.
– Kurulum, çalıştırma ve bakım talimatlarına uyulmaması, alıcı veya üçüncü şahıslar tarafından yapılan uygunsuz değişiklikler veya onarım çalışmaları, üçüncü şahıs menşeli parçaların etkileri, sistemin uygunsuz kullanımı veya bir kusur oluşmasına rağmen kullanıma devam edilmesi garantiyi geçersiz kılacaktır.
– Garanti talebinde bulunulan parçalar bizim onayımızla çıkarılırsa, ücretsiz olarak bize gönderilmelidir. Yedek parçalar bizim mülkiyetimize geçer.

10 Yargı yeri ve hukuk seçimi
– Kayıtlı ofisimiz, sözleşme ilişkisinden kaynaklanan tüm anlaşmazlıklar için tek yargı yeri olacaktır. Ancak, müşterinin merkez ofisinde de dava açma hakkımız bulunmaktadır.
– Sözleşme hükümlerine ek olarak, yerel tarafların yasal tanımlamaları için geçerli olan Federal Almanya Cumhuriyeti yasaları münhasıran uygulanacaktır. Lahey 1964 Sözleşmesi ve Viyana 11.4 CISG Sözleşmesi’nin yeknesak satış hukukunun uygulanması. 1980 yılı hariç tutulmuştur.
11. bölünebilirlik maddesi
– Bu GŞK’deki bir hükmün veya müşteri ile aramızdaki diğer anlaşmalar çerçevesindeki bir hükmün geçersiz olması veya geçersiz hale gelmesi, diğer tüm hükümlerin veya anlaşmaların geçerliliğini etkilemeyecektir.

0
    0
    Warenkorb
    Dein Warenkorb ist leer.Zurück zum Shop